cyprus island logo
Cyprus Island Information Basic Greek
 
Basic Greek
Alphabet
 
Letter Greek Name English Name
A ALFA Alpha
B BHTA Beta
G GAMMA Gamma
D DELTA Delta
E EYILON Epsilon
Z ZHTA Zita
H HTA Ita
Q QHTA Thita
I GIOTA Yiota
K KAPPA Kappa
L LAMDA Lambda
M MI Mi
N NI Ni
X XI Ksi
O OMIKRON Omikron
P PI Pi
P RO Ro
S SIGMA Sigma
T TAU Taf
Y UYILON Ipsilon
F FI Fi
C CI Khi
Y YI Psi
W WMEGA Omega

Basic Words  

You can listen to the Greek pronunciation of the word by clicking on the word in the "Pronunciation" column!  

Word in English  Word in Greek Pronunciation Word in English  Word in Greek Pronunciation
Yes NAI Nai' Bus LEWFOREIO Leofori'o
No   OCI O'hi Museum MOUSEIO mousi'o
Thank you EUCARISTW Efharisto' Bank TRAPEZA tra'peza
Thank you very much EUCARISTW POLU Efharisto' poli' Hospital NOSOKOMEIO nosokomi'o
You're welcome  PARAKALW Parakalo' Police Station ASTUNOMIKO TMHMA astinomiko' tmi'ma
Please   PARAKALW Parakalo' Pharmacy / Chemist FARMAKEIO farmaki'o
Excuse me  SUGGNWMH signo'mi Store / Shop MAGAZI magazi'
Hello   GEIA SOU yia'sou Restaurant ESTIATORIO estiato'rio
Goodbye  ANTIO SAS andi'o sas School SCOLEIO skholi'o
Good morning KALHMERA kalime'ra Church EKKLHSIA eklisi'a
Good afternoon  KALO MESHMERI kalo' mesime'ri Toilets TOUALETES touale'tes
Good evening  KALHSPERA kalispe'ra Street DROMOS dro'mos
Good night  KALHNUKTA kalini'hta Mountain BOUNO vouno'
I do not understand DEN KATALAMBAINW Den katalave'no Valley KOILADA Kila'da
What is your name? PWS SE LENE; Pos se le'ne; Hotel XENODOCEIO Xenodohi'o
Nice to meet you CAIRW POLU He'ro poli' Airport AERODROMIO Aerodro'mio
Post Office TACUDROMEIO tahidromi'o Passport DIABATHRIO Diavati'rio
 
Directions
Left ARISTERA aristera'   Near KONTA konta'
Right DEXIA deksia' Long MAKRUNO makrino'
Straight EUQEIA efthi'a Short KONTINO kontino'
Up PANW pa'no Map CARTHS ha'rtis
Down KATW ka'to Tourist Information TOURISTIKES PLHROFORIES touristike's plirofori'es
Far MAKRUA makria'
 
Numbers
zero MHDEN mid'en   five PENTE pe'nte
one ENA e'na six EXI e'ksi
two DUO di'o seven EPTA epta'
three TRIA tri'a eight OKTW okto'
four TESSERA te'ssera nine ENNEA enne'a
      ten DEKA de'ka

 


 


Search

Company Search

Search by company name

General Search

 

Copyright CyprusIsland 1999 - 2007 . All rights reserved.